Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ:"Το σπουδαιότερον αγροτικόν πρόβλημα"

Ο Ανδρέας Κουτρούλης γεννήθηκε το 1918 στο Πύργο Κορινθίας και πέθανε το 1994. Ήταν δάσκαλος και ως έφεδρος ανθυπολοχαγός πολέμησε το 1940 και τραυματίστηκε σοβαρά πολεμώντας στην πρώτη γραμμή ,στους λόφους πάνω απο την Χειμάρα.Έκδοσε το βιβλίο "Το σπουδαιότερον αγροτικόν πρόβλημα " (Κόρινθος 1963,σελ.62), στο οποίο επικεντρώθηκε κυρίως στο πρόβλημα των μεσαζόντων στην διακίνηση των αγροτικών προιόντων.Στον επίλογο γράφει "Η ανάπτυξις της Γεωργίας και η εξυγίανσις της Εμπορίας των αγροτικών προιόντων θα επιφέρη το αποφασιστικόν πλήγμα κατά της εθνοκτόνου αστυφιλίας και θα επαναφέρη εις την Μητέρα Γήν, εις την μαγευτικήν ύπαιθρον τους πολυπληθείς Αγρότας ,τους εγκαταλείψαντας τα αγροκτήματα επι μεγίστη Εθνική ζημία....Τα αντιτιθέμενα συμφέροντα πρέπει να παραχωρήσουν την θέσιν των εις ένα κοινόν σκοπόν , την πρόοδον της Αγροτικής Οικονομίας , δια να προοδεύση ο Παραγωγικός Κόσμος της Υπαίθρου και δια να ευημερήση το Έθνος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου