Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Ο ήρωας της Εθνικής Αντίστασης στην Κορινθία Αντ/χης Εμ.Βαζαίος


Ο Ε.Βαζαίος υπήρξε συμπολεμιστής του πατέρα μου στην Αλβανία το 1940, για τον οποίο είχε πολύ θετική άποψη .Στην συνέχεια υπήρξε αρχηγός του ΕΛΑΣ στην Κορινθία.Αντιγράφω απο το ιστολόγιο του Σ.Ριζόγιάννη αποσπάσματα απο τα απομνημονεύματα του Βαζαίου , που αποτελούν σημαντική ιστορική πηγή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤ/ΧΗ ΒΑΖΑΙΟΥ ΕΜΜ.*


¨Διά την εν Αλβανία πολεμικήν μου δράσιν ετιμήθην με το Αριστείον Ανδρείας και με τον Πολεμικόν Σταυρόν (Ε.Δ.Υ.Σ. 40/12-2-42)
Η αφήγησις των αναμνήσεών μου θα αποδείξη ότι από πατρτιωτισμόν και μόνον εκινήθην.
Έπειδή κατά την κατοχήν διεδραμάτισα κάποιον ρόλον ως στρατιωτικός υπεύθηνος εις το 4 ον Β.Α. Τμήμα της Πελοπονήσου, φρονώ ότι είναι πλέον καιρός, ο Ελληνικός λαός να μάθη τα άγνωστα παρασκήνια του ελληνικού δράματος εις την σπουδαίαν ταύτην περιοχήν, διότι παρετηρήθη το τραγελαφικόν φαινόμενον.
1) Κορυφαίοι κουμμουνισταί κατά το πλείστον επιστήμονες της περιοχής ταύτης και οι οποίοι ήσαν υπεύθυνοι δι΄οσα διεδραματίσθησαν εις το πολιτικόν τομέα έχουν λάβει άφεσιν αμαρτιών και διάγουν σήμερον ζωήν άνετον, έχοντες αρίστας σχέσεις με τους δεξιούς μέχρι χθές θανασίμους εχθρούς των καθ΄ον χρόνον ευρίσκονται ακόμη εις τας φυλακάς άσημα παιδιά του λαού καθοδηγηθέντα από τους ανωτέρω αρχηγούς.
2) Δεξιοί επιστήμονες και μη, των οποίων η πολιτεία κατά την κατοχήν δεν υπήρξεν άμεμπτος, κατέχουν σήμερον ανωτάτας θέσεις εις τον Κρατικόν Μηχανισμόν και τούτο διότι τους επροστάτευσεν και τους προώθησε το δέος του κομμουνισμού και η αντικομμουνιστική των λύσσα.
3) Και μόνον ημείς οι έχοντες το θάρρος να υποστηρίζωμεν την αλήθειαν θεωρούμεθα ακόμη ύποπτοι από εθνικής πλευράς, οι δε μαχηταί τους οποίους ημείς ωδηγήσαμεν εις τας μάχας εναντίον των κατακτητών, και νεκροί ακόμη υβρίζονται. Ενώ είναι γνωστόν ότι οι ιεροί ούτοι νεκροί, κατά το πλείστον αγροτόπαιδα μακράν παντός πολιτικού μιάσματος, έδωσαν την ζωήν των διά την σκλαβωμένην τότε Ελλάδα ως πραγματικοί ήρωες.
Εις την αφήγησιν μας ταύτη θα εξιστορήσωμεν τα γεγονότα από το ημερολογιόν μας με όλην την ωμήν πραγματικότητα και δεν θα διστάσωμεν να ομολογήσωμεν τα σφάλματα μας όπου υπάρχουν τοιούτα, και θα αφήσωμεν τον αντικειμενικόν αναγνώστην να εξαγάγη τα συμπεράσματά του.
-----------------------------------------------------------------------------------
« Είχομεν την ατυχίαν επί πλέον εις την περιοχή μας να διορισθή από το Πελοποννησιακόν Γραφείον του Ε.Α.Μ. εις υπεύθυνος πολιτικός πραγματικός δικτάτωρ υπό το ψευδόνυμον Τριαντάφυλος ή Στάθης , ο οποίος είχε τα δικαιώματα ζωής και θανάτου επί πάντων εις την περιοχήν .Οι δε διάφοροι διανοούμενοι κομμουνισταί καταγόμενοι εκ της περιοχής (ιατροί, δικηγόροι, καθηγηταί διδάσκαλοι κ.λ.π.) λαβόντες τας επικαίρους θέσεις καπετανέων και πολιτικών εις όλα τα κλιμάκια της τε πολιτικής οργανώσεως και του Συν/τος, ήσαν άπαντες πιστά ανδρείκελα του Στάθη, τον έτρεμαν κυριολεκτικώς και ουδείς εξ αυτών ετόλμησε ποτέ να τον συγκρατήση από τον σαδιστικόν κατήφορον του να βασανίζη και να εκτελή κατά το δοκούν»
--------------------------------------------------------------------------------------
« Ως Στρ/κός Αρχηγός δεν ελάμβανον επισήμως γνώσιν των συλλήψεων διότι τούτο ήτο έργον των πολιτικών οργανώσεων και της πολιτοφυλακής η οποία ήτο ανεξάρτητος και εξετέλει τας διαταγάς του Στάθη.
Ημέραν τινά επληροφορήθην ότι ο Στάθης προτίθεται να εκτελέση εν ποσοστό 5-10% εκ των κατοίκων εκάστου χωρίου (φυσικά εκ των προκρίτων) διά να εξουδετερώση την παρουσιαζομένην αντίδρασιν . Μετά δύο ήμέρες τον συναντώ και του δηλώ απεριφράστως ότι εις ενδεχομένην εγκηματικήν του ταύτην ενέργειαν θα με ,εύρη αντιμέτωπον .Ούτος εξαγριωθείς μοι λέγει: “ Συναγωνιστή Αρχηγέ ,φύλαξε το κεφάλι σου και μην αναμιγνύεσε εις αλλότρια καθήκοντα” του επανέλαβον την δήλωσιν μου με απειλητικόν τρόπον και απήλθον.»
---------------------------------------------------------------------------------------
« Οι υποκινηταί όλης της αυτής της ιστορίας Άγγλοι ενώ εχαίροντο και μας παρώτρυνον εις την λήψιν των σκληροτέρων μέτρων, λέγοντες εις ημάς επισήμως ότι η ασφάλεια του απελευθερωτικού στρατού απαιτεί δρακόντια μέτρα και ότι θα πρέπει να εκτελήται επί τόπου άνευ διαδικασίας πάς ύποπτος , διότι αυτό απαιτεί το συμφέρον του Συμμαχικού αγώνος: Άλλο που δεν ήθελεν ο Στάθης.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------
«“Η γνώμη σας οδηγεί εις την ηττοπάθειαν , η οποία είναι άγνωστος εις την Ελληνικήν ψυχήν”
Εάν δεν ελάμβανε χώραν ο τιτάνειος ούτος αγών μέγα μέρος των ελληνίδων θα οδηγείτο μοιραίως εις την πορνείαν , και άπαντες οι άνδρες οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα ή θα επιστρατεύοντο βία υπό των Γερμανών και θα αποστέλοντο εις διάφορα μέτωπα ή θα εστέλνοντο εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως οπότε τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα . Λοιπόν μεταξύ δύο κακών το μή χείρον βέλτιστον.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


«....καθ΄ ό Έλληνες ετάφησαν αδελφωμένοι εις το αυτό νεκροταφείον του χωρίου. Άς παρακαλέσωμεν τας ψυχάς των να παρακαλέσουν τον Ουράνιον Πατέρα να προφυλάξη όλους τους Έλληνας από μελλοντικούς εμφυλίους σπαραγμούς»
========================================================================


* - Ο Βαζαίος Εμμ. και ο Πατήρ μου είχαν ηρωϊκή πατριωτική κοινή και παράλληλη πορεία ως Μεγάλοι Έλληνες Άνδρες. Στο Έπος του 40΄ υπηρετούντες στο 6ο Σ.Π. ,επίσης Διοικητής του 6ου Σ.Π. του ΕΛΑΣ ο Βαζαίος , υπεύθυνος του ΕΛΑΣ στο χωριό μας ο πατήρ μου, θύμα του “Στάθη” o Βαζαίος , θύμα και ο πατήρ μου (τον Αύγουστο του 44΄ εδιώχθει από τους «αντάρτες» του Στάθη γιά να «σφαγιασθεί»), θύμα των εχθρών της πατρίδος Γερμανών – Άγγλων – Ιταλών ο Βαζαίος , θύμα και ο Πατήρ μου ( Φυλακίσθει από τους Ιταλούς , φυλακίσθει από τους Γερμανούς και παρ΄ολίγον να εκτελεσθεί ). Το χειρότερο δε, θύματα των δοσιλόγων και οι δύο. Το υπέρτατο όμως διαφύλαξαν ως εντολοδόχοι της φυλής μας με πολλούς άλλους την ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ γιά εμάς τους μεταγενέστερους.
-Το κτήνος"Στάθης" ήταν ο Θεόδωρος Ζέγγος τον οποίο ώς τέκνο του τον ξέπλυνε κατόπιν εορτής, το ΚΚΕ τον Οκτώβριο του 44'.

(Εν καιρώ θα παρουσιασθούν ψηφιακά και άλλα φοβερά αποσπάσματα από το βιβλίο του Βαζαίου γιατί αντιλήφθηκα ότι όπως τον ίδιο θέλουν να τον αναγάγουν στη ΛΗΘΗ έτσι και το βιβλίο-ντοκουμέντο του για να μην περιρέει η ΑΛΗΘΕΙΑ. Φοβερό δε είναι από την αναφορά γεγονότων στο βιβλίο, ότι διαφαίνεται το γιατί αυτά τα θεριά ΓΕΡΜΑΝΟΙ-ΙΤΑΛΟΙ- οι "πούστηδες" ΑΓΓΛΟΙ - οι δοσιλογοί τους και όχι μόνον (Μπόλικοι οι εντολοδόχοι ΑΡΧΕΚΑΚΩΝ ) ήθελαν και ειδικά τώρα θέλουν να μας κατασπαράξουν ψυχή τε και σώματι εμάς τους Έλληνες, ενώ φαινομενικά δεν υπήρχε και δεν υπάρχει λόγος)


"Πελοποννήσιοι δε πηγή πολλών κακών Κορίνθιοι δε Πελοποννησιότεροι των Πελοποννησίων " Δημοσθένης
"ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ"

6-11-11
Σωτήρης Ριζόγιαννηςhttp://rozosotiris.blogspot.com/2011/11/blog-post_06.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου